Bastion

Soutěžní projekt ve spolupráci s Ing.arch. Annou Jenčkovou, Ing.arch. Jiřím Švehlíkem,  Ing.arch. Richardem Halamou.

Objekt zázemí městského parku na bastionu barokního opevnění v místě, kde se setkává s opevněním gotickým. Navržený objekt je schován v zemním náspu bastionu tak, aby co nejméně rušil charakter místa a zároveň umožňoval vyhlídku z jeho střechy.  Kolem vzniká velkorysý předprostor pro pobyt návštěvníků parku.

Bastion XXXI navrhujeme jako vyhlídkovou platformu, jako místo odpočinku a klidu, louku nad městem. Linie zdí Konfigurace terénu obsahuje 3 základní výškové úrovně. Nejvyšší bod bastionu, vazba na hradební ochoz, vazba na bastion na Karlově, otevírání prostoru, představení celého bastionu z nadhledu. Tuto úroveň podporujeme vytažením terénu na hladinu ochozu. Zlom hradby – panoramatický výhled na nuselský most, kongresové centrum, Nusle, Vyšehrad. Konec – jiný zážitek, rovná volná plocha, pohled rámován barokní zdí. Navrhovaný objekt je řešen v rámci širšího úseku opevnění jako součást vyhlídkové trasy hradebního ochozu. Tuto trasu protahujeme dále do ulice Horské směrem k Nuselskému mostu, což umožní vstup do bastionu v jeho nejvyšší úrovni. Jako doplněk požadovaných funkcí veřejného WC a zázemí ostrahy parku vkládáme kavárnu s vyhlídkovou terasou na střeše , současný apendix hradby. Objekt vychází z terénu. Je maximálně potlačen, neruší hmotu bastionu a výhled. Je umístěn ve stínu hradby, dotýká se jí v jednom bodě v místě zlomu. Je zahlouben do země, vytěžená zemina bude použita na nasypání valu u vstupu. Střecha je zelená, jediné co je z nového objektu vidět, je zeď v podélné ose bastionu směrovaná na Vyšehrad. Objekt se neuplatňuje v dálkových pohledech od kongresového centra, v těch by měl vyniknout samotný bastion, podpořený vegetací.