Bydlení na Vackově

Řešené území se nachází v složitých souvislostech existující zástavby, plánované zástavby a parku Židovské pece. Určujícím faktorem pro námi navrhované urbanistické řešení je právě vyvýšenina parku. V kontextu velmi různorodých etap výstavby této rezidenční čtvrti, považujeme tuto jasně definovanou linii za nejpevněji zakotvený útvar v území. Obytný soubor je tedy orientován souběžně s parkem. Tento rys našeho návrhu považujeme za stěžejní nejen z hlediska urbanistického kontextu, ale i z důvodu požadované vazby na zeleň parku. Vzhledem k proporci pozemku se bytové domy v lineární konfiguraci přimykají k přilehlé komunikaci, v druhé linii figurují řadové rodinné domy. Na rozhraní řešeného území a parku umisťujeme novou obslužnou komunikaci. Její poloha vychází z proporce pozemku, zároveň tvoří jasný předěl mezi rezidenční čtvrtí a parkem.Komplex bytových domů je tvořen jasně čitelnou a výrazně rytmizovanou hmotou šestipodlažních objektů. V rozsahu jednotlivých etap výstavby jsou hmoty věží spojeny v rámci prvních dvou podlaží. Bytové domy z obou etap jsou založené na společné modulové osnově (5;6,5;5), která vychází ze struktury garáží. Vzhledem k tomu, že je bytový komplex situován ve svahu, jsou garáže na úrovni stávající komunikace. Část průčelí přiléhající ke garážím je pojednaná jako ozeleněná stěna, která tvoří společně s předzahrádkami mezonetových bytů jakýsi zelený sokl celému komplexu. Schodišťová jádra jednotlivých domů a mezonetové byty v 1. a 2. patře jsou přístupné jak z jižní strany pomocí dvoupodlažní vstupní haly, tak i ze strany severní, přímo z úrovně terénu. Z této strany se do bytů a komunikačních jader přichází po soukromé pěší cestě, která je z jedné strany lemována soukromými předzahrádkami jednotlivých mezonetových bytů, ze strany druhé stromořadím. Tato alej vytváří společně s terénním zlomem hranici mezi přístupovou cestou a zahradami rodinných domů. Dvoupodlažním halám bytových domů předcházejí poloveřejné předzahrádky oddělené od veřejného prostoru brankou.Vazba bytových domů a řadových rodinných domů je zprostředkována objektem v SZ části řešeného území.Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyhrazeno pro mezonetové byty. V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny také atriové byty. Mezonetové byty, které svými dispozicemi vybíhají z půdorysu „věží“ do prostoru mezi nimi, využívají atria a terasy s množstvím zeleně pro vytvoření požadované intimity. Byty v typických podlažích se dají seskupovat v konfiguracích po třech nebo čtyřech bytech. Ačkoliv jsou budovy z jednotlivých etap tvarově odlišné, svým architektonickým a materiálovým pojetím jsou jednoznačně spřízněné. Ve svém výrazu jsou domy stejně racionální, jako ve svém konceptu. Odstupňované hmoty a pravidelně členěné fasády jsou obměňovány v drobných modifikacích. Pro podpoření dojmu solidnosti a trvanlivosti je na všech objektech použito sendvičové zdivo s pláštěm z lícových cihel. Působení okenních otvorů je podpořeno kontrastními světlými ostěními. Řadové rodinné domy jsou vzhledem k nevelké hloubce parcely orientovány na šířku s druhým nadzemním podlažím ve formě konzoly. Veřejný prostor při východní hranici řešeného území je tvořen kaskádou odstupňovaných betonových platforem, prostřídaných plochami zeleně. Tento netradičně pojatý parkový prostor nabízí množství menších podprostorů je pojednán podobně jako zelený sokl bytových objektů a zprostředkovává přechod do parku Židovské pece.